Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI BLOGA


Treść polityki prywatności jest zgodna z obowiązującymi przepisami RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r.§1 POJĘCIA

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych pojęć:

1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem http://niegrzecznerecenzje.blogspot.com/

2. Administratorem danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem Serwisu
Monika Foltman, Anna Tuziak, Agnieszka Koc, Anna Jaguś, Sylwia Marszał, Anna Strączyńska adres e-mail: niegrzeczne.dziewczyny07@gmail.com

3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.

4. Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, pozostawiająca komentarze.

5. Osoba upoważniona - osoba fizyczna upoważniona przez osobą reprezentującą Administratora do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz zobowiązuje się do aktualizacji niniejszej polityki prywatności.§3 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony – poprzez dostępne na niej formularze: formularz dodawania komentarzy oraz adres e-mail: niegrzeczne.dziewczyny07@gmail.com

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika podanych w mailu jest Administrator.

3a. Administratorem danych podawanych w formularzu dodawania komentarzy jest platforma Disqus (zwany dalej Disquis). Jest to zewnętrzny usługodawca, który umożliwia komentowanie artykułów na blogu. Disqus zbiera i przechowuje dane użytkowników takie jak: adres IP, adres e-mail, nick. W momencie dodania komentarza na blogu Użytkownik akceptuje regulamin i politykę prywatności firmy Disqus oraz zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez tę firmę.

3b. Firma Disqus udostępnia gromadzone dane właścicielowi bloga w celu poprawnego funkcjonowania systemu komentarzy, który zapewnia możliwość prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów w sposób publiczny. Komentarze zamieszczone na blogu podlegają moderacji i mogą zostać usunięte przez właściciela bloga, jeśli naruszają zasady kultury, dobrej etykiety lub zawierają treści powszechnie używane za obraźliwe. Mogą również zostać usunięte komentarze, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są to treści reklamowe.

4. Dane przekazane Administratorowi w ramach adresu email przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem, przeprowadzenia konkursu, wysyłki nagród, bądź realizacji zamówienia złożonego poprzez Administratora u Wydawcy. Każdorazowo Użytkownikowi będzie przekazany cel oraz podmioty, które otrzymają dane osobowe podane przez Użytkownika konieczne do realizacji jednego z ww. celów.

5. Administrator korzysta z serwisu Gmail.com oraz Blogger.com

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz bądź adres email.

7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do realizacji celu określonego w pkt. 4.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.§4 ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do kontaktu z nim bądź przeprowadzenia konkursu, realizacji zamówienia oraz wysyłki nagród.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa użytkownika, adres e-mail, adres korespondencyjny.

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.

4. Administrator nie udostępnia danych Czytelników Serwisu osobom trzecim innym niż uprawniony organ administracji publicznej lub sąd, bądź osoby upoważnione przez Administratora realizujące czynności wskazane w pkt. 1 zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa.

5. Administrator umożliwia korzystanie za pośrednictwem Serwisu z bezpłatnie udostępnianych informacji w formie postów umieszczanych na stronie Serwisu.§5 SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Czytelnicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt, komentarze umieszczane pod postami.

3. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie w formie wyłączającej identyfikację tej osoby (anonimowo). W przypadku korespondencji z Administratorem, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż to konieczne do zrealizowania danego celu. Po zakończeniu korespondencji bądź realizacji określonego celu, Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych.

4. Czytelnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów.

5. Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.§5 OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

1. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.

4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.§6 PLIKI COOKIES

1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Czytelnika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. 

4. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

5. Za pomocą plików cookies Administrator otrzymuje informacje na temat ogółu Czytelników, dzięki którym może poprawnie prowadzić i udoskonalać działanie strony, otrzymując z serwisu Google Analitycs statystyki odwiedzin strony.§7 POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony;

– kod Google + Followers , obejmujący osoby obserwujące stronę i posiadające ją w swoich kręgach – w oparciu o politykę prywatności Google +;

– statystyki powiązanego ze Stroną fanpage na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/Ailes-267507763458648/)  w celu analizy ruchu na fanpage i działań podejmowanych na stronie przez Użytkownika – w oparciu o politykę prywatności Facebooka.


 §8 LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przechwyceniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

4. W razie zmiany powyższych postanowień dotyczących Polityki Prywatności Administrator poinformuje o tym Czytelników poprzez umieszczenie informacji w Serwisie.

5. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności oraz ewentualne ich zmiany obowiązują z dniem publikacji na Serwisie działającym pod adresem: niegrzecznerecenzje.blogspot.com
Dołącz do nas na Facebooku!

Instagram

Subscribe